Mitjà de Valencià

La realització d’aquesta formació resideix en l’interés per tindre una acreditació de nivell C1 en llengua valenciana per a aconseguir un lloc de treball, per a accedir a la funció pública o per a qualsevol motiu de superació personal. El examen està articulat al voltant de dos fases de caràcter eliminatori. En la primera fase. s’aborda l’àrea d’estructures lingüístiques, i de comprensió lectora; i en la segona fase, les àres d’expressió escrita i oral.

Continguts generals del nivel:

La persona que opte a este certificat ha de ser capaç de:

  1. Área de comprensió oral i lector: comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i de reconéixer-ne el sentit implícit.
  2. Área d’expressió: oral i escrita: poder expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de buscar d’una manera molt evident paraules o expressions
  3. Àrea de pragmática i d’interacció: poder utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals
  4. Àrea d’estructures lingüístiques: poder produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos.
  5. Àrea de sociolingüístic: d’estar familiaritzat amb trets dialectals propis de les principals varietats geogràfiques del sistema lingüístic i pot entendre converses amb una presencia considerable d’expressions típiques dels anomenats argots.
  6. Àrea de coneixements socioculturals: tindre un coneixement notable del marc sociocultural i de la realitat física valenciana, cosa que li permet participar amb naturalitat en la major part de les pràctiques socials de la vida quotidiana, del món professional i de l’àmbit cultural i acadèmic.

Nuestros 4 Formatos de estudio


|Bonos de clases personalizadas|

Clases personalizadas con horarios a tu medida. Ideales para reforzar varias asignaturas de un mismo nivel, preparar exámenes concretos y para estudiantes y/o trabajadores que necesiten horarios flexibles.


|Curso Académico|

Cursos de una única asignatura y nivel de dos horas semanales con horario fijo. Grupos reducidos. La duración de estos cursos es la de todo el año académico. El formato de estudio más económico y constante.


|Curso Intensivo|

La mejor opción para incrementar tus conocimientos sobre una materia o idioma en el menor tiempo posible. El formato más económico para grupos de estudiantes que disponen de mucho tiempo libre.


|Horas de Grupo|

El Formato  de estudio más económico  y versátil para preparar una asignatura o examen de un grupo de alumnos del mismo nivel.