Mitjà de Valencià

Mitj Ce

INFORMACIÓN PARA EL EXAMEN DEL MITJÀ DE VALENCIÀ (C1)

La realització d’aquesta formació resideix en l’interés per tindre una acreditació de nivell C1 en llengua valenciana per a aconseguir un lloc de treball, per a accedir a la funció pública o per a qualsevol motiu de superació personal. El examen està articulat al voltant de dos fases de caràcter eliminatori. En la primera fase. s’aborda l’àrea d’estructures lingüístiques, i de comprensió lectora; i en la segona fase, les àres d’expressió escrita i oral.

Continguts generals del nivel:

La persona que opte a este certificat ha de ser capaç de:

  1. Área de comprensió oral i lector: comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i de reconéixer-ne el sentit implícit.
  2. Área d’expressió: oral i escrita: poder expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de buscar d’una manera molt evident paraules o expressions
  3. Àrea de pragmática i d’interacció: poder utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals
  4. Àrea d’estructures lingüístiques: poder produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos.
  5. Àrea de sociolingüístic: d’estar familiaritzat amb trets dialectals propis de les principals varietats geogràfiques del sistema lingüístic i pot entendre converses amb una presencia considerable d’expressions típiques dels anomenats argots.
  6. Àrea de coneixements socioculturals: tindre un coneixement notable del marc sociocultural i de la realitat física valenciana, cosa que li permet participar amb naturalitat en la major part de les pràctiques socials de la vida quotidiana, del món professional i de l’àmbit cultural i acadèmic.

Nuestros 4 Formatos de estudio

¿Necesitas más información?

2016-logo-TDA-1

 

Enlace GVA pruebas Mitjà de Valencià.